Fungsi Ekonomi Islam

Fungsi Ekonomi Islam

Table of Contents

Fungsi Ekonomi Islam

Fungsi Ekonomi Islam
Fungsi ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi adalah:
Merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan mengikutsertakan seluruh komponen

bangsa.

Sistem ekonomi Islam memainkan peranan penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan jauh dari penyelewangan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun BMT (Baitul Maal wat Tamwil) akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan yang diperoleh di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah.
Mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia Islam demi mewujudkan kesatuan politik yang amar ma’ruf nahi mungkar.

Sumber :

https://tokopediaaplikasi.id/